All Spare Parts


Bar Fridge Lock

Bar Fridge Lock

$20.00

Cartridge Filter Plug

Cartridge Filter Plug

$15.00

Chillmax Bar Fridge Condensor

Chillmax Bar Fridge Condensor

$80.00

Drain Plug for 6-Way Valve

Drain Plug for 6-Way Valve

$15.00

Emaux 3m Chlorinator Cable

Emaux 3m Chlorinator Cable

$149.00

Emaux Filter Spider Gasket

Emaux Filter Spider Gasket

$24.95

Flow Switch - Standard

Flow Switch - Standard

$75.00

Fridge Controller Kit

Fridge Controller Kit

$74.95